Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

AAI@EduHr web 2.0


Opis resursa:

  • Nova verzija AAI@EduHr web sjedišta

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

  • http://www.aaiedu.hr

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

  • cn
  • hrEduPersonRole
  • hrEduPersonUniqueID
  • mail

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Srce, AAI@EduHr tim; E-mail: aai@srce.hrNatrag na popis